CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC LỤC BẢO HẢI PHÒNG

Văn phòng giao dịch:

Địa chỉ: Tầng 2, số 015A Marina – Thủy Nguyên , KĐT ECOPARK – Hưng Yên

Số điện thoại:0989 67 47 99
Email: emeraldpowerbattery@gmail.com/ manh@emeraldhp.vn

Nhà Máy:

Địa chỉ: Cao Nhân – Thủy Nguyên – Hải Phòng

Số điện thoại:0983542168
Email: dangkhactho@gmail.com/ tho@emeraldhp.vn